Thursday, December 7
Shadow

Woman Fashion

แฟนชั่นสำหรับคุรผู้หญิงแล้วนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ แต่แฟชั่นนั้นคือเรื่องของความชอบ ไม่มีใครสามารถกำหนดได้ ว่าเทรนด์ไดเหมาะกับึนได เพราะทุกสิ่งคือสิง่ที่เกิด/ขึ้นตาม lifestyle ไม่สามารถบังคับกันได้